EN RU CZ
MainMapa stránekKontakty
Apply now On-line Test

Jazykové kurzy v Praze

Mezinárodní jazyková škola O´key vždy podporuje a rozvíjí zájem svých studentů o studium cizích jazyků. Právě na to je zaměřen systém slev a speciálních nabídek. Bonusy jsou připraveny jak pro ty, kteří již cizí jazyk ve škole O´key studují, tak i pro nové polygloty a dokonce i pro jejich přátele a rodinné příslušníky. Seznamte se se speciálními nabídkami jazykové školy O´key. Studujte cizí jazyky výhodně!

More >>>

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Nová adresa Mezinárodní jazykové školy O'key

Od 1. června 2015 Mezinárodní jazyková škola O'key sídlí na nové adrese: Argentinská 38, 3.patro. Těšíme se na Vás v nové, moderní a útulné kanceláři školy.

More >>>

Skip Navigation Links
O škole
Výuka jazyků
Typy kurzů
Rozvrh a ceny
Firemní kurzy
Naše tipy
Životní styl O´key

Jazykové úrovně

 Úvodní stránka  >>  Naše tipy >> Jazykové úrovně

Úrovně a učební kurzy, které nabízí škola O´key, korespondují s ustálenou klasifikací úrovní výuky cizích jazyků a jsou v souladu s dokumentem Rady Evropy pod názvem „Celoevropské kompetence znalosti cizího jazyka: učení, vyučování, hodnocení” (Společný evropský referenční rámec pro jazyky - SERR), který je výsledkem práce expertů Rady Evropy, včetně představitelů Ruska, a který systematizuje a sjednocuje přístupy k výuce cizího jazyka, hodnocení úrovní znalosti jazyka k přípravě na mezinárodní zkoušky. Kompetence v srozumitelné formě stanovují, co musí student znát, jaké znalosti a dovednosti si musí osvojit, aby komunikace v cizím jazyce byla úspěšná.

Orientačně posoudit, jak jste na tom vy, můžete podle následující škály úrovní i s jejich stručnou charakteristikou:

Beginner - úplný začátečník

Žádná nebo velice malá znalost jazyka. Student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s výslovností. Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.)

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. Odpovídající jazykové zkoušky, např.: City & Guilds Preliminary, Goethe institut Start Deutsch 1.

Pre-Intermediate (A 2) - mírně pokročilý

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. Odpovídající jazykové zkoušky, např.: Cambridge ESOL KET, BEC Preliminary, City & Guilds Access, LCCIB EFB Preliminary, Goethe institut Start Deutsch 1.

Intermediate (B 1) - středně pokročilý

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Odpovídající jazykové zkoušky, např.: Cambridge ESOL PET, BEC Vantage, City & Guilds Achiever, LCCIB EFB First, Goethe institut ZD, Osvědčení o základní znalosti jazyka

Upper-Intermediate (B 2) – středně pokročilý II

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Odpovídající jazykové zkoušky, např.: Cambridge ESOL FCE, City & Guilds Communicator, LCCIB EFB Second, Goethe zertifikat B2, Státní jazyková zkouška - základní

Advanced (C 1) - pokročilý

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. Odpovídající jazykové zkoušky, např.: Cambridge ESOL CAE, BEC Higher, City & Guilds Expert, LCCIB EFB Third, Goethe zertifikat C1, Státní jazyková zkouška - všeobecná

Proficiency (C 2) - jazykově způsobilý

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích. Odpovídající jazykové zkoušky, např.: Cambridge ESOL CPE, City & Guilds Mastery, LCCIB EFB Fourth, Goethe institut ZOP.

V průběhu celého období výuky jsou kontrolovány znalosti studenta. V závislosti na délce kurzu a věku jeho účastníků v průběhu nebo na konci kurzu probíhá testování, jehož výsledky jsou účastníkům (nebo jejich rodičům) podány formou osobního hodnocení. Doplňující informace o úspěších a nesnázích svého dítěte vám vždy poskytne učitel nebo administrátor.

Při uspokojivém výsledku testování student může získat certifikát a přejít na další úroveň. Při neuspokojivém výsledku se studentu doporučuje zopakovat starou látku úrovně, ve které neprospěl.

Certifikáty kurzů se můžou používat podle nejrozličnějších cílů jako potvrzení absolvování kurzu cizího jazyka, ale nelze je zaměňovat za certifikáty mezinárodních zkoušek ani nemohou být náhradou za získání profesionální kvalifikace pro práci s cizím jazykem. Právo k získání certifikátu mají studenti, kteří prošli kurz cizího jazyka jedné úrovně. Získají ho při zvládnutí testu na více než 70 %. Pouze z vážných důvodů se může student testu účastnit v náhradním předčasném termínu (ne však dříve než měsíc před ukončením kurzu).

Podrobněji o CERR